icons8-cookie-100

Cookies på Autoexpressen

Autoexpressen (Solles Bil AB) webbplats använder cookies.
Dessa cookies innehåller ingen personinformation, men hjälper dig bland annat att spara val du tidigare gjort på webbplatsen.

De hjälper även till vid tidsbokningstjänsten till din bil.
Med hjälp av cookies blir ditt besök hos oss snabbare och effektivare. Cookies används dessutom för vår statistikuppföljning.
De flesta cookies tas bort automatiskt när du lämnar webbplatsen, förutom de som används till statistik.
Dessa ligger kvar för att hjälpa oss vid dina eventuella återbesök till webbplatsen.

icons8-gdpr-100

GDPR & Integritetspolicy på Autoexpressen

I denna Integritetspolicy beskrivs hur Autoexpressen (Solles Bil AB) hanterar personuppgifter.

Vid användandet av våra tjänster kan våra kunder och användare lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter, såsom namn, efternamn, företagsnamn, e-postadress och telefonnummer när du använder våra tjänster, bland annat när du bokat tid via hemsidan till vår verkstad eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss.

 1. Ändamålet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål: Administration kring försäljning av Autoexpressen (Solles Bil AB) produkter och tjänster, marknadsföring och upprättande av offertförslag. 

 1. Rättslig grund

Enligt gällande dataskyddsreglering måste det finnas lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.

Nedan är de rättsliga grunder vi använda oss av.

1)    Fullgörande av avtal

Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig om kund eller användare för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal.

2)    Rättslig förpliktelse

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.

3)    Intresseavvägning

Vi behandlar dina uppgifter för att utveckla våra tjänster, processer och att marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig.

4)    Samtycke

I vissa fall kan du genom webbformulär skicka in din förfråga på våra tjänster, eller i andra omständigheter godkänna att vi behandla dina uppgifter. Då samtycker du att vi behandlar dina uppgifter endast till det angivna ändamålet.

 1. Mottagare av uppgifterna

Autoexpressen (Solles Bil AB) vidarebefordrar i vissa fall personuppgifter om kunder till följande kategorier av mottagare som Autoexpressen (Solles Bil AB) samarbetar med: Försäkringsbolag, samarbetande bilverkstäder och ev. andra samarbetande företag.

I vissa fall kan uppgifterna överföras och behandlas av egna bolag inom Autoexpertens koncernen för att kunna leverera tjänster eller vida säkerhetsåtgärder, då vi är Autoexperten partner. Dessa parter får dock inte använda dina uppgifter för något annat ändamål än det vi angivit dig.

Lagringstid för personuppgifter

Dina uppgifter sparas så länge du har en avtalsrelation eller affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under länge tid så följer vi sådana lagar.

Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i 7 år enligt bokföringslagen.

 1. Rätt till information om behandling av personuppgifter

Alla personer som önskar information om vilka personuppgifter som Autoexpressen (Solles Bil AB) lagrar om personen i fråga har enligt tillämplig lag rätt att få uppgift härom, oavsett hur dessa samlats in. Sådant besked kan innehålla information om varifrån vi fått personuppgifterna, mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna delats med och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till gdpr@auto-expressen.se.

Begäran om registerutdrag arkiveras av Autoexpressen (Solles Bil AB). Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.

Ditt registerutdrag kommer vi skicka till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress du lämnat i samband med behandlingens start.

 1. Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få detta rättat. Begäran skall göras hos Autoexpressen (Solles Bil AB) kundservice via e post: gdpr@auto-expressen.se.

Autoexpressen (Solles Bil AB) skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur rättelsen hanterats.

 1. Rätt till radering

Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och därefter raderas så snart som möjligt om ingen annan tillämplig lag tyder på annat. Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

 1. Rätt till invändning

Om vi utför med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina uppgifter. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi efter utvärdering anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att vårt intresse för behandlingen väger tyngre.

 1. Rätt till begränsning

Rätten till begränsning gäller när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifterna korrekthet utreds.

Rätt till begränsning gäller från och med den 25 maj 2018.

 1. 11.  Rätt till portabilitet

Du har rätt att få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss och att använda dem på annat sätt med förutsättningar att du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om du har lämnat uppgifterna i samband med avtal.

Däremot har du inte rätt till dataportabilitet om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Rätt till begränsning gäller från och med den 25 maj 2018.

 1. 12.  Rätt till klagomål

Om du anser att behandling av dina uppgifter är i strid med gällande regelverk har du rätt att lämna in ett klagomål till oss snarast.

 1. 13.  Återkallelse av samtycke

Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

 1. 14.  Policy för hantering av e-postadresser

Autoexpressen (Solles Bil AB) respekterar din personliga integritet. För informations- och nyhetsbrev via e-post gäller följande för hantering av prenumeranters e-postadresser och övrig information. Våra prenumeranters e-postadresser kommer under inga omständigheter säljas eller hyras ut till annan part. Utskick görs på ett sådant sätt att en e-postadress inte blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare. Anledningen till att vi samlar in våra kunders e-postadresser, namn, region m.m. är enbart att förbättra informationsservicen och göra den mer relevant och personlig. Om du inte vill detta respekterar vi självklart det!

Våra prenumeranter kan enkelt avanmäla sig vår e-postservice. Detta kan du göra genom att klicka på länken för avanmälan som finns i alla e-postutskick från Autoexpressen (Solles Bil AB). Länken hittar du i nedre delen av all e-post som skickas till dig från oss. Där kan du utan förbehåll avsluta prenumerationen från delar eller hela informationstjänsten. Du kommer efter detta inte att få någon e-post från Autoexperten om du inte själv uppger din e-postadress igen. Om du har frågor kring e-posttjänsten utöver detta är du välkommen att e-posta oss: info@auto-expressen.se.

 

Säkerhetsåtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi ingår avtal med våra leverantörer och samarbetspartners rörande deras behandling av dina personuppgifter för att säkerställa att dessa behandlas i enlighet med våra instruktioner. Om dina personuppgifter överförs till verksamhet i land utanför EU/EES ingår vi avtal, reglerande överföring och hantering av personuppgifter och innehållande exempelvis de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, med det mottagande företaget. Vidare är tillgången till de utrymmen där personuppgifterna lagras begränsad och våra anställda måste använda sig av en personidentifierare för att få åtkomst till dessa, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram och vidtar i övrigt de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina personuppgifter.